Aktuální informace pro rodiče

ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

Rodiče dětí, které splňují podmínky kritérií pro přijetí, mohou podat Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání do 16. května 2017 osobně do MŠ.
Každé žádosti bude přiděleno registrační číslo, pod kterým bude figurovat v seznamu rozhodnutí o přijetí. Seznam bude zveřejněn na stránkách školy a na úřední desce ZŠ a v MŠ dne 22. 5. 2017 v 9:00 hodin. Všichni účastníci přijímacího řízení budou moci nahlédnout do spisu dne 24. 5. 2016 v mateřské škole v době od 9:00 do 16:00 hodin. Nepřijatí uchazeči obdrží rozhodnutí o nepřijetí písemně.
 

Plakát

 

 

Rozhodnutí o přijetí do mateřské školy

Ředitel základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Doudleby nad Orlicí, jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 34 odst. 3, § 165 odst. 2 písm. e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, rozhodl, že

vyhovuje žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání

v mateřské škole, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Doudleby nad Orlicí u dětí s těmito evidenčními čísly:
182
177
175
180
179
174
171
172
176
173
178
181

Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů od jeho doručení. Odvolání se podává u ředitele základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Doudleby nad Orlicí, a rozhoduje o něm Krajský úřad Královéhradeckého kraje.

Mgr., Bc. František Klapal
ředitel školy

 

Naše škola je zapojena do těchto projektů: